ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา)Erythropoietin alpha ๔๐๐๐ iu powder and solvent for solution for injection, ๑ vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)