ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Peritoneal dialysis solution low calcium (2.5 mEq/L) with 1.5% dextrose, 5 Litre/Bag ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)