แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการเช่าเครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติร่วมกับเครื่องไถสไลด์พร้อมชุดน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลีนิค (Chemistry) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ๒๐ ชนิด