ประกาศโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบริจาคตามโครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดและระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อพร้อมจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อ่านต่อ …

อ่านต่อประกาศโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบริจาคตามโครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดและระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อพร้อมจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครังที่ 1 มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้สามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดกลุ่มงานพัสดุ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขายทอดตลาดต้นยางนา จำนวน ๒ ต้น

อ่านต่อ …

อ่านต่อประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขายทอดตลาดต้นยางนา จำนวน ๒ ต้น

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการชุดเครื่องมือผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ่านต่อ …

อ่านต่อประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการชุดเครื่องมือผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)