เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้และถอดบทเรียนโควิด-19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2566

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายแพทย

อ่านต่อเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้และถอดบทเรียนโควิด-19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2566

เข้ารับใบประกาศนียบัตรในการร่วมจัดนวัตกรรม การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ” มอบโดย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายแพทย

อ่านต่อเข้ารับใบประกาศนียบัตรในการร่วมจัดนวัตกรรม การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ” มอบโดย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ขอขอบคุณ คุณเทพวิชัย สุดตา และคุณพิชญ์สินี สุดตา ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้แก่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม และหอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงก

อ่านต่อขอขอบคุณ คุณเทพวิชัย สุดตา และคุณพิชญ์สินี สุดตา ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้แก่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม และหอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเปิดกิจกรรม “Kick off” โครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับ พระภิกษุสามเณร และผู้นำทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา

วันที่ 8 กันยายน 2566 นายแพทย์

อ่านต่อเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเปิดกิจกรรม “Kick off” โครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับ พระภิกษุสามเณร และผู้นำทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา

พระครูสุชีพภาวนาภิวัตร “หลวงปู่เข็ม สุชีโว” เจ้าอาวาสวัดป่าโนนนิเวศน์ บ้านห้วยซันเหนือ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ให้ความเมตตา ให้ตัวเเทนนำ ที่นอนลมมามอบให้ หอผู้ป่วยสงฆ์เพื่อใช้ในดูแล พระภิกษุสงฆ์อาพาธ ติดเตียง

พระครูสุชีพภาวนาภิวัตร “หลวงปู

อ่านต่อพระครูสุชีพภาวนาภิวัตร “หลวงปู่เข็ม สุชีโว” เจ้าอาวาสวัดป่าโนนนิเวศน์ บ้านห้วยซันเหนือ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ให้ความเมตตา ให้ตัวเเทนนำ ที่นอนลมมามอบให้ หอผู้ป่วยสงฆ์เพื่อใช้ในดูแล พระภิกษุสงฆ์อาพาธ ติดเตียง

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จัดอบรม และซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาล

วันที่ 6 กันยายน 2566 โรงพยาบา

อ่านต่อโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จัดอบรม และซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาล

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เข้ารับโล่รางวัล องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพต้นแบบ เขตสุขภาพที่10 (ประเภทชุมชน)

วันที่ 6 กันยายน 2566 นายแพทย์

อ่านต่อโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เข้ารับโล่รางวัล องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพต้นแบบ เขตสุขภาพที่10 (ประเภทชุมชน)

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส แพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จบหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 22

วันที่ 5 กันยายน 2566 คณะกรรมก

อ่านต่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส แพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จบหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 22