โครงการบรรพชา​สามเณร​ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระ​เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมงคล เฉลิมพระชนม์พรรษา ๖ รอบ

โครงการบรรพชา​สามเณร​ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระ​เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมงคล เฉลิมพระชนม์พรรษา ๖ รอบ