ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)