ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจการได้ยินด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โรงพยาบาล ๕o พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗