โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เข้ารับโล่รางวัล องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพต้นแบบ เขตสุขภาพที่10 (ประเภทชุมชน)

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เข้ารับโล่รางวัล องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพต้นแบบ เขตสุขภาพที่10 (ประเภทชุมชน)

วันที่ 6 กันยายน 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เข้ารับโล่รางวัล องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพต้นแบบ เขตสุขภาพที่10 (ประเภทชุมชน)

#GoodHealth#Selfcare

#สร้างสุขภาพนำซ่อมสุขภาพ

โครงการปรับเปลี่ยนอาจาระด้านสุขภาพ พระภิกษุ สามเณร โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (โรงพยาบาลสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงพยาบาลทั่วไป) จังหวัดอุบลราชธานี โดยทีมงานสุขภาพ กลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายชุมชน บูรณาการร่วมกับพระอาสาสมัครสร้างเสริมสุขภาพ (พระอสว.) 1 วัด 1 พระอสว. เพื่อสร้างสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร ป้องกันการป่วยด้วยโรค NCD ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของสุขภาพพระสงฆ์ของไทย เพื่อสุขภาพอนามัยพระสงฆ์ที่สมบูรณ์แข็งแรง เกิด Value base Health care อย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ ได้ร่วมแสดงยินดี และชื่นชมแก่ผู้เกษียณอายุราชการเขตสุขภาพที่ 10 ณ จังหวัดมุกดาหาร