ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนการให้บริการ วิเคราะห์มวลกาย พร้อมแปลผล ทีมหน่วยตรวจสุขภาพในการให้คำแนะนำการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ และสนับสนุนอาหารด้านสุขภาพ

ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนการให้บริการ วิเคราะห์มวลกาย พร้อมแปลผล ทีมหน่วยตรวจสุขภาพในการให้คำแนะนำการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ และสนับสนุนอาหารด้านสุขภาพ

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ นายแพทย์สุเมธ นิยกิจ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนการให้บริการ วิเคราะห์มวลกาย พร้อมแปลผล ทีมหน่วยตรวจสุขภาพในการให้คำแนะนำการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ และสนับสนุนอาหารด้านสุขภาพ โดยนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สภากาแฟอุบลราชธานี” ครั้งที่ 6 ปี 2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตราเป็นเจ้าภาพร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพ

กิจกรรม “สภากาแฟอุบลราชธานี” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ได้สร้างความคุ้นเคย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีให้ไปในทิศทางเดียวกัน

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย ธิดารัตน์ ศรีดารา