รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน) จำนวน 2 อัตรา