ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 8

ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 8

วันที่ 23 สิงหาคม 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 8 วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม นพ.สสจ., ผอ.รพศ./รพท. ผอ.ศูนย์วิชาการทุกแห่ง และคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 และประธานโดย นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ