ร่วมสัมมนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ

ร่วมสัมมนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ

วันที่ 22 สิงหาคม 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ โดย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ นายแพทยสมฤกษ์

จึงสมาน ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 กล่าว เปิดงาน โดยได้รับความเมตตา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม และ

ประธานมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ทั้งนี้ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (โรงพยาบาลสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลทั่วไป) ได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ตามหลักพระธรรม

วินัย เพื่อสุขภาวะพระสงฆ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงต่อไป ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย ประกอบ จินาทอง