รับรางวัลอันทรงค่า StrokeUnitคุณภาพระดับทอง จากองค์การอัมพาตโลก (The World Stroke Organization ; WSO)

รับรางวัลอันทรงค่า StrokeUnitคุณภาพระดับทอง จากองค์การอัมพาตโลก (The World Stroke Organization ; WSO)

วันที่ 4 สิงหาคม 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ร่วมรับรางวัลอันทรงค่า StrokeUnitคุณภาพระดับทอง จากองค์การอัมพาตโลก (The World Stroke Organization ; WSO) ณ ศูนย์ประชุมวายุภัค โรงแรมเซนทราแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ