ต้อนรับ แพทย์หญิงสายรัตน์ นกน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโรคเอดส์ และโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ และคณะ เนื่องในโอกาส ติดตามการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพทางไกล ( telehealth )

ต้อนรับ แพทย์หญิงสายรัตน์ นกน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโรคเอดส์ และโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ และคณะ เนื่องในโอกาส ติดตามการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพทางไกล ( telehealth )

วันที่ 4 สิงหาคม 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มอบหมาย นายแพทย์อาทิตย์ อรัญญาเกษมสุข รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการฯ กล่าวต้อนรับ แพทย์หญิงสายรัตน์ นกน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโรคเอดส์ และโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ และคณะ เนื่องในโอกาส ติดตามประติดตามการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพทางไกล ( telehealth ) ณ ห้องประชุมพรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย ประกอบ จินดาทอง