ขอขอบคุณ คุณอารียา จันทร์ดง และครอบครัว มอบอาหาร เพื่อมอบให้แก่ผู้มารับบริการ

ขอขอบคุณ คุณอารียา จันทร์ดง และครอบครัว มอบอาหาร เพื่อมอบให้แก่ผู้มารับบริการ

วันที่ 4 สิงหาคม 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มอบหมายนายณฐพงษ์ พิมพ์โคตร รักษาการรองผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ รับมอบอาหาร เพื่อมอบต่อให้แก่ผู้มารับบริการ

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการบริหาร และบุคลากรโรงพยาบาล ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ดลบันดาลให้ คุณอารียา จันทร์ดง และครอบครัว มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเทอญ

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ