เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ Health Care: Challenge and Change to the Future; Yasothon Academic,2023 ร่วมกับ งานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2566

เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ Health Care: Challenge and Change to the Future; Yasothon Academic,2023 ร่วมกับ งานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วม ประชุมวิชาการระดับชาติ Health Care: Challenge and Change to the Future; Yasothon Academic,2023 ร่วมกับ งานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะ แสดงความคิดเห็น และ ประสบการณ์ เป็นการส่งเสริม กระตุ้นการคิดค้น ศึกษาวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้/นวัตกรรมที่ทันสมัย สู่การนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานต่อไป โดย นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ จังหวัดยโสธร

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย ประกอบ จินาทอง