พิธีเปิด โครงการอบรมฟื้นฟู “การบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน” ซึ่งมีความจำเป็นในการพัฒนาความรู้และทักษะการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม

พิธีเปิด โครงการอบรมฟื้นฟู “การบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน” ซึ่งมีความจำเป็นในการพัฒนาความรู้และทักษะการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมฟื้นฟู “การบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน” ซึ่งมีความจำเป็นในการพัฒนาความรู้และทักษะการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้โรงพยาบาลเป็นที่น่าไว้วางใจและมีความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการที่โรงพยาบาล ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบบริการของ

โรงพยาบาลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ของโรงพยาบาลในปัจจุบัน ทีมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล จึงได้จัดโครงการพัฒนาระบบบริการความเสี่ยงให้กับบุคลากร โดยจัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟู เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรและอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานสามารถดำเนินงานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่

24 -25 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมปทุมราชวงศา โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย เอก แจ้งคล้อย