โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จัดอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของโรงพยาบาล จำนวน ๙๘ คน

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จัดอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของโรงพยาบาล จำนวน ๙๘ คน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จัดอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของโรงพยาบาล จำนวน ๙๘ คน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยนายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้นายแพทย์อาทิตย์ อรัญญาเกษมสุข รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวรายงานการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรใหม่มีความรู้ความเข้าใจใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แนวทางการบริหาร การพัฒนา ความมุ่งหวังของโรงพยาบาล และตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยทีมกระบวนกรองค์กรสร้างสุขเป็นวิทยากรตลอดการอบรม

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย ประกอบ จินาทอง