ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการพัฒนางานด้าน ระบบการควบคุมภายใน ในการตรวจรับภายใน

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการพัฒนางานด้าน ระบบการควบคุมภายใน ในการตรวจรับภายใน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการพัฒนางานด้าน ระบบการควบคุมภายใน ในการตรวจรับภายใน เพื่อเกิดประสิทธิภาพการบริหารระบบการเงินการคลังของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมพรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาว

ชิราลงกรณ

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ