ขอขอบคุณ คุณกรภพ รุ่งเจริญวัฒนา อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษ ๕ สำนักงานอัยการสูงสุด

ขอขอบคุณ คุณกรภพ รุ่งเจริญวัฒนา อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษ ๕ สำนักงานอัยการสูงสุด

ขอขอบคุณ

คุณกรภพ รุ่งเจริญวัฒนา อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษ ๕ สำนักงานอัยการสูงสุด เนื่องในโอกาสมอบไม้เท้า จำนวน 10 อัน ให้แก่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อมอบให้พระภิกษุอาพาธ ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาล ทั้งนี้นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะกรรมการบริหาร และบุคลากร โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาส นี้

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ