ถวายภัตตาหารเพล คณะสงฆ์เข้าอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฐาก(ภาคปฏิบัติ) จำนวน 20 รูป ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เนื่องในโอกาสพระเถรานุเถระ พระคิลานุปัฏฐาก จากวัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ถวายภัตตาหารเพล คณะสงฆ์เข้าอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฐาก(ภาคปฏิบัติ) จำนวน 20 รูป ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เนื่องในโอกาสพระเถรานุเถระ พระคิลานุปัฏฐาก จากวัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และ ผศ.ดร.นเรศ ขันธะรี คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมถวายภัตตาหารเพล คณะสงฆ์เข้าอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฐาก(ภาคปฏิบัติ) จำนวน 20 รูป ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เนื่องในโอกาสพระเถรานุเถระ พระคิลานุปัฏฐาก จากวัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฎฐาก (การดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง จากมหาวิทยลัยราชราชภัฏอุบลราชธานี) รุ่นที่ 2 มีพระภิกษุจำนวน 20 รูป ฆราวาส 1 คน ฝึกภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 10-21 กรกฎาคม 66 ณ ตึกพรหม (หอสงฆ์) โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณเรียนญาติโยมผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญ ถวายอาหารเช้าและเพลร่วมกัน