ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการการให้บริการเพื่อลดความแออัดจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการการให้บริการเพื่อลดความแออัดจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

12 กรกฎาคม 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ พร้อมด้วยทีมอายุรแพทย์ คณะกรรมการบริหาร รพ. ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการการให้บริการเพื่อลดความแออัดจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ซึ่งนำทีมโดยนายแพทย์พิเชฐ หล่อวินิจนันท์ แพทย์หญิงอโนรี สุระวงศ์ และบุคลากร เพื่อการเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ณ ห้องประชุมพรหมวชิรญาณ ชั้น 2 โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ