พิธีเปิด โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกทักษะสําหรับบุคลากรที่ดูแลด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจิตสังคม (Core Training Skills for Behavior and Psychosocial Care : BPSC

พิธีเปิด โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกทักษะสําหรับบุคลากรที่ดูแลด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจิตสังคม (Core Training Skills for Behavior and Psychosocial Care : BPSC

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกทักษะสําหรับบุคลากรที่ดูแลด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจิตสังคม (Core Training Skills for Behavior and Psychosocial Care : BPSC เพื่อให้เกิดทักษะการสร้างสติ การสื่อสาร ของบุคลากร โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (โรงพยาบาลสงฆ์ภาคอีสานและโรงพยาบาลทั่วไป) และบุคลากรโรงพยาบาลมุกดาหาร เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปช่วยสร้างสติให้กับผู้ป่วย สามารถจัดการตนเองทางสุขภาพได้อย่างยั้งยืน (Health literacy) โดย อ.ดร.สุภาพร ประดับสมุทร วิทยากรและพี่เลี้ยงโครงการ BPSC และทีมวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ณ ห้องประชุมปทุมราชวงศา โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ