ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Ketoanaloge ๖๐๐ mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)