ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Sitagliptin ๑๐๐ mg Tabletด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)