ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา)Insulin aspart ๓๐ iu/๑ mL + Insulin degludeg ๗๐ iu/๑ mL solution for injection, ๓ mL prefilled pen ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Peritoneal dialysis solution low calcium (๒.๕ mEq/L) with ๑.๕% dextrose, ๕ Litre/Bag ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)