ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ๗๐% Isophane Insulin Human + ๓๐% Regular Insulin Human ๑๐๐ IU/mL in ๓ mL injection for Penfill ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)