ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา)  Alteplase 50 mg powder and solvent for solution for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)