ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างประกาศประกวดราคา ร่างขอบเขตงาน ราคากลาง คุณลักษณะ เวชภัณฑ์ (ยา) ๗๐% Isophane Insulin Human + ๓๐% Regular Insulin Human ๑๐๐ IU/mL in ๓ mL injection for Penfill