ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างประกาศประกวดราคา ร่างขอบเขตงาน ราคากลาง คุณลักษณะ เวชภัณฑ์ (ยา) Isophane human Insulin ๑๐๐ IU/ml in ๓ ml for penfill