โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เข้าร่วม “ โครงการ คืนร่มป่า ปฏิบัติบูชาร่มธรรม” ณ วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เข้าร่วม “ โครงการ คืนร่มป่า ปฏิบัติบูชาร่มธรรม” ณ วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2 มิถุนายน 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มอบหมาย นางวาสนา พวงจำปา หัวหน้ากลุ่มงานพระภิกษุสงฆ์ และบุคลากร โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เข้าร่วม “ โครงการ คืนร่มป่า ปฏิบัติบูชาร่มธรรม” ณ วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย ธิดารัตน์ ศรีดารา