ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน การจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน การจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มอบหมาย แพทย์หญิงศิริลักษณ์ นิยกิจ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน การจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมวชิรญาณ ตึกชินกุง ชั้น 2 โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย ประกอบ จินาทอง