ประกาศรายชื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครังที่ 1 มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้สามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดกลุ่มงานพัสดุ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ