ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการชุดเครื่องมือผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)