บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา สังกัดงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร