แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา