แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลีนิค (Chemistry) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ๒๐ ชนิด