ร่างประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์(PACS) ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖

1.TORระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์