โครงการจัดระบบสังคมผู้สูงอายุแบบยั่งยืน ในกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม

โครงการจัดระบบสังคมผู้สูงอายุแบบยั่งยืน ในกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม

วันที่ 10 มิถุนายน 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)นายแพทย์ณรงค์ชัย สังซา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

มอบหมายให้ นางนิตยา ศิริชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
นางสาวชุติมา ผาสุขนิต นักโภชนาการ และนางสาวฐิติกา ใจธรรม นักโภชนาการ กลุ่มงานโภชนศาสตร์
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ดำเนินกิจกรรมโครงการจัดระบบสังคมผู้สูงอายุแบบยั่งยืน ในกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม ชมรมบ้านหนองมุก เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองตามหลัก 8อ. ให้อายุยืนยาว สุขภาพดี ชีวีมีสุข

โดยกิจกรรมในโครงการนี้ประกอบไปด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ การจัดการโภชนาการที่ถูกต้อง แนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และการดูแลจิตใจ ด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลและหน่วยงานท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้เทคนิคการออกกำลังลังกายให้เหมาะสมกับวัย วิธีการบริหารจัดการความเครียด และการสร้างสังคมที่สนับสนุนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ

บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนาน ผู้สูงอายุได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ที่ช่วยกระตุ้นสมองและร่างกาย ซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับทุกคน