คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ศึกษาดูงานการพัฒนาสร้างสุขด้วยสติในองค์กร

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ศึกษาดูงานการพัฒนาสร้างสุขด้วยสติในองค์กร

10 มิถุนายน 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)นายแพทย์ณรงค์ชัย สังซา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มอบหมายให้แพทย์หญิงศิริลักษณ์ นิยกิจ รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ นางรุ่งทิพย์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และ นายณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร รองผู้อำนวยการด้านบริหาร ร่วมต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ศึกษาดูงานการดำเนินการพัฒนาสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization) ในโอกาสนี้คณะผู้แทนจากโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมการอุปัฏฐากพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัยแผนกผู้ป่วยนอก งานบริหารศูนย์เปล แผนกทันตกรรม แผนกกายภาพบำบัด แผนกผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ และการผลิตจุลินทรีย์จากธรรมชาติเพื่อการลดการใช้สารเคมีอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์ พระราชา ซึ่งทุกแผนกได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความใส่ใจในการให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงสุด ทั้งนี้ คณะผู้แทนยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ที่มีคุณค่ากับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ทำให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการนำหลักสติไปใช้ในองค์กรเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

นอกจากนี้ คณะผู้แทนยังได้สัมผัสถึงความสำเร็จในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีมาตรฐานสูง ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและแนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม ประสบการณ์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง แต่ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการบริการสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต

นับเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งสองโรงพยาบาลสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านการดูแลสุขภาพ และเทคนิคการพัฒนาสุขภาพจิตในที่ทำงานได้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้น ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยและชุมชนในอนาคต

การศึกษาดูงานครั้งนี้ยังได้เปิดมุมมองใหม่ในด้านการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพจิต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความสำเร็จในครั้งนี้ย่อมเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการสุขภาพที่ยั่งยืนและมีคุณภาพ

ในอนาคต การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเช่นนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เราหวังว่าความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลทั้งสองแห่งจะเติบโตอย่างยั่งยืนและนำไปสู่การพัฒนาการบริการสุขภาพที่ดีกว่าเดิมในทุกๆ ด้าน