ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Latanoprost ๕ mg/๑๐๐ mL eye drops ๒.๕ ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)