ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Phenytoin sodium ๑๐๐ mg prolonged-release capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)