ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Etoricoxib tab. ๙๐ mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)