ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Esomeprazole ๔๐ mg gastro-resistant tablet, ๑ tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)