ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Tigecycline inj. ๕๐ mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)