ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Metformin tab. ๕๐๐ mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)