ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Epoetin alpha inj.๔๐๐๐ iu/๐.๔ ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)