ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Sterile water for irrigate ๑๐๐๐ ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)