โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

รับโล่รางวัประเกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย

คลิปวีดีโอส้น เรื่อง NCDs มีสุข ด้วยนวัตรกรรม BPSC

28 พฤษภาคม 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ายแพทย์ณรงค์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มอบหมายให้ คุณเอี้ยง ตระการจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลเข้าร่วมการประชุมวิชาการ“การดูแลพฤติกรรมและจิตสังคมใน NCDs” ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร และเป็นตัวแทนรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการประกวดคลิปวีดีโอสั้น เรื่อง NCDs มีสุข ด้วยนวัตกรรม PBSC ในระดับชมเชย โดยมีนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นผู้มอบรางวัล

การประชุมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์จัดการความรู้การดูแลพฤติกรรมและจิตสังคมในระบบสาธารณสุข (BPSC) ระยะที่ 3 มุ่งเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการดูแลพฤติกรรมและจิตสังคมในผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ (NCDs)

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย NCDs เจ้าหน้าที่ทุกท่านรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้ และพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป